این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : نویسندگان مقالات
فهرست مقالات منتخب جلد اول مجموعه مقالات همایش ملی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی» به ترتیب نام خانوادگی نویسنده اول، که در سایت CIVILICA نمایه شده و در کتاب مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید. فهرست مقالات منتخب جلد اول مجموعه مقالات همایش ملی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی» به ترتیب نام خانوادگی نویسنده اول 1- بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه¬ها / دکتر مسعود احمدی افزادی و راضیه معافی 2- ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از سواستفاده از دستگاه‌های کارت¬خوان بر مبنای اصول فقهی / دکتر گودرز افتخار جهرمی و محمدرضا نامجویان – همراه با ارائه 3- مسئولیت مدنی قضات در فقه مقارن / دکتر علیرضا انتظاری نجف¬آبادی و غلامرضا جلالی 4- مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران / دکتر بهرام تقی¬پور و امیر حسینی جلیلیان 5- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ورزشکاران از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران / دکتر احمدرضا توکلی و علی¬اکبر محمدزاده 6- توجه به مصلحت و تشخیص عدم ضرورت در دعاوی جراحی زیبایي، عامل انقلاب نوع تعهد پزشک / دکتر سید¬پدرام خندانی و سحر لله خانی 7- پذیرش مراتب تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و بررسی آثار مترتب بر آن / دکتر عبدالرسول دیانی و منصور عشق¬پور- همراه با ارائه 8- مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری / شوکت شایسته 9- مسئولیت مدنی ابزار سیاست درونی کـردن هـزینه‌های خارجی ناشی از تخریب زیست محیطی / دکتر مهدی صالحی و ام¬البنین اله¬مرادی 10- مسئولیت مدنی و قاعده احسان / سید¬حسین طباطبائی 11- ضمان حکومت در قبال سقوط ارزش پول / احمد عابدینی و زهرا مهرابی 12- مسئولیت پزشک در فقه مقارن و حقوق ایران / دکتر سید¬محمود علوی و حامد رستمی نجف¬آبادی 13- مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال نیروهای مسلح و اعمال نظامی / مهدی فرزانه و مجتبی فرزانه 14- شرط عدم مسئوليت مدنی در بانك¬ها / دکتر عباس کریمی و یاسر مرادی- همراه با ارائه 15- بررسی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه / سیده شیما محمدیان 16- خلاف اصل بودن مسئولیت نیابتی در ترازوی نقد / دکتر سیدمحمدهادی مهدوی و ماندانا صباغ 17- تحلیلی انتقادی بر مبنای جدید مسئولیت پزشک در حقوق ایران / دکتر حسن نجفی¬اصل 18- جایگاه اصل منع دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران / دکتر داود نصیران 19- بررسی مسئولیت مدنی رسانه¬های همگانی در تبلیغات بازرگانی مبتنی بر قاعده غرور / ندا نیکنامی و بنت¬الهدی نیکنامی 20- نقش نوع تعهدات قراردادی در بیان مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه/ دکتر علیرضا یزدانیان- همراه با ارائه 21- مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک در ایران وکنوانسیون¬های بین¬المللی / دکتر علیرضا یزدانیان و فرناز باطنی 22- تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی / علی یوسفی