این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > داوران
.: داوران

داوران به ترتیب حروف الفیا: دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی - دکتر احمدرضا توکلی - دکترمحمد جعفری هرندی - دکتر محمدعلی حیدری - دکتر حامد رستمی - دکتر رضا سلطانی - دکتر محسن شکرچی زاده - دکتر فرامرز عطریان - دکتر سیدمحمد مرتضوی لنگرودی - دکتر حمید مسجدسرائی - دکتر غلامحسین مسعود - دکتر عابدین مؤمنی - دکتر سید محمدهادی مهدوی - دکتر داود نصیران - دکتر علیرضا یزدانیان.