این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست همایش : دکتر سید محمد امیری
قائم مقام همایش : دکتر محسن شکرچی زاده
دبیر علمی : دکتر علیرضا یزدانیان
دبیر اجرایی : دکتر حامد رستمی
مدیر روابط عمومی و سایت: عباس امینی