این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

بر گزاری کارگاه های آموزش حوادث ناشی از کار

بر گزاری کارگاه های آموزش حوادث ناشی از کار
استاد: آقای دکتر داود نصیران (استادیار دانشگاه)

ادامه مطلب1394/10/16

کارگاه آموزشی ((مسئولیّت مدنی ناشی از عمل غیر و تحولات آن در حقوق فرانسه))

کارگاه آموزشی ((مسئولیّت مدنی ناشی از عمل غیر و تحولات آن در حقوق فرانسه))

ادامه مطلب1394/10/10

برگزاری کارگاه های آموزش

به زودی کارگاه های آموزشی در زمینه محورها و موضوعات همایش با حضور اساتید برگزار و اطلاع رسانی خواهد گردید .

ادامه مطلب1394/10/07

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر